Latest Posts

360 F 634975941 4609d07eA1Ywqd6o7bJbcOUUJegG3VeJ
Indian Sweets

How To Make Parsi Falooda

Parsi Falooda ek mithai hai jo traditional Persian cate se inspire hui hai. Yeh ek refreshing cate hai jo polls, ice cream, aur seasoned saccharinity se banta hai. Yahan ek introductory Parsi Falooda banane ki form di gayi hai Samagri Falooda Noodles mug falooda sev( polls)Pani falooda polls ke liyeseasoned saccharinity 2